Robòtica educativa

RobòticaInnova’t 0: Creativitat multimèdia

Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats de multimèdia, de construcció o de treball de l’enginy, per tal de potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula, sempre de forma lúdica. La robòtica s’introduirà mitjançant robots com el Pleo o les Bee-bots, robots dissenyats per als més petits. S’utilitzarà la innovadora metodologia Build to Express de Lego per crear els escenaris i consolidar aprenentatges jugant i treballant de forma cooperativa.Robòtica_0

Divendres
grup P3-P4 -P5:  13:40h a 14:40h
Escola Camins

26 €/mes, 8 mensualitats (octubre-maig)

Innova’t 1: Introducció a la robòtica

Els alumnes treballaran de forma creativa amb les tradicionals peces de Lego, a les quals hi podran afegir sensors  i  motors,  per convertir les seves creacions en robots de  Wedo  que  programaran fent servir Scratch, software referent mundial en el camp de treball  de les noves tecnologies. Les sessions es complementaran amb dinàmiques Build to Express , una innovadora metodologia de LegoEducation que facilita als alumnes expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes davant del públic.Robòtica_1

Dijous
grup 1r-2n:  16:20h a 17:50h
Escola Camins

30 €/mes, 8 mensualitats (octubre-maig)

Innova’t 2: Robòtica educativa

Es dóna continuïtat a “lnnova’t 1” introduint a l’alumnat al treball amb robots més complerts com són els LegoMindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables (enginyer@, mecanic@, cap de magatzem i director@). S’alternen les sessions de robòtica amb les destinades a la creació de videojocs, fent us del software Microsoft Kodu, que permet l’aprenentatge de les bases de la programació orientada a objectes.Robòtica_2

Dijous
grup 3r-4t-5è:  16:20h a 17:50h
Escola Camins

30 €/mes, 8 mensualitats (octubre-maig)

Normativa
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà la última setmana de maig.

No es recuperaran les sessions que coincideixin amb dies festius inclosos al calendari escolar. Per contra, en cas que per causa major l’educador no pugui realitzar la sessió, lnnova’t Educació es posarà en contacte el més aviat possible amb la família i el centre perquè en tinguin constància i es pactarà una data per la recuperació de la sessió.

Nombre d’alumnes: grup únic. El nombre mínim d’alumnes per grup serà de 10. En cas de no poder formar grup d’Innova’t 1 i Innoval’t 2, es podrien agrupar en un de sol adaptant les activitats. Si durant el curs algun grup es queda per sota d’aquest mínim lnnova’t Educació es reserva el dret de tancar el grup un cop finalitzat el més en curs.

Preus: El cobrament serà mensual i serà efectiu a més avançat entre l’1 i el 5 de cada mes. Les baixes cal que es notifiquin per correu electrònic (baixes@innovateducacio.cat), indicant NOM, COGNOMS, EDAT, CURS, ACTIVITAT DE LA QUAL ES VOL CAUSAR BAIXA I NOM DE L’ESCOLA, abans del dia 20 del mes corresponent.

Es cobrarà 10€ en concepte de matrícula, per reserva de la plaça, de manera que en cas que l’alumne no pugui assistir durant algun mes o mesos, la seva plaça queda reservada sense haver de pagar les quotes dels mesos que no hagi assistit.

Consultes i inscripcions: lorena@innovateducacio.cat

innova educació

https://innovateducacio.cat/

Anuncis